YHTEYSTIEDOT                              ASIAKASPAIKKATILANNE

Toimintaterapia MinnaS                                                                    Asiakaspaikat tällä hetkellä täynnä

Y-tunnus 3291673-4                                                                       Voit ottaa yhteyttä myöhemmin 

Toimintaterapeutti Minna Salonpää                                            vapautuvista paikoista.

Puhelinnumero
044-9896739

Sähköposti
ttminnas@gmail.com


Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Yritys: Toimintaterapia MinnaS

Nimi: toimintaterapeutti Minna Salonpää

Y-tunnus: 3291673-4

Osoite: Kyyhkytie 8

Postinumero: 91900

Postitoimipaikka: LIMINKA

Puhelinnumero: 044 9896739

Sähköpostiosoite: ttminnas@gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään toimintaterapia-asiakkaiden kuntoukseen liittyvien asiakirjojen säilyttämiseen ja kuntoutuksen suunnitteluun ja kirjaamiseen, sekä laskuttamiseen. Käytössä on Diarium-ohjelma. Kuntoutujien asiakirjojen ja hoitoon liittyvän muun materiaalin laadinnassa ja säilyttämisessä noudatetaan tietosuojalakia (5.12.2018/1050), potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (94/2022), sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista (298/2009) sekä EN:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 2016/679) ja lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021).

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietojen tallentaminen osana toimintaterapian toteuttamista, suunnittelua ja laskuttamista varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaan kuntoutukseen liittyen sisältäen henkilö- ja yhteystiedot, sekä kuntoutusprosessiin liittyvät asiakirjat.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta itseltään, huoltajilta tai muilta lähiomaisilta asiakkaan suostumuksella. Maksusitoumuksen tiedot ja toimintaterapiaprosessiin liittyviä tietoja.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaan tietoja lähetetään ainoastaan lakiin perustuen lähettävälle taholle ja muulloin ainoastaan luvan varaisesti ja toimintaterapiaan liittyen. Asiakkaan tiedot ovat salassa pidettäviä ja rekisterinpitäjällä on salassapitovelvollisuus.

Rekisterin suojaus

Manuaalinen toimintaterapiaan liittyvä aineisto säilytetään osoitteessa Kyyhkytie 8, 91900 Liminka  lukollisessa kaapissa, johon on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä.

Sähköinen aineisto säilytetään ainoastaan rekisterinpitäjän käytössä olevalla tietokoneella ja kaikki asiakastieto säilytetään Diarium-potilastieto- ja laskutusohjelmassa, jossa on asianmukaiset salaukset ja lokitiedot. Kaikkeen sähköiseen materiaaliin kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna toimintaterapeutti Minna Salonpäälle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. 


Luo kotisivut ilmaiseksi!